Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

TA ČR hlásí další soutěž v programu DOPRAVA 2020+

TA ČR připravuje 4. veřejnou soutěž v programu DOPRAVA 2020+, který je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve všech segmentech dopravy.

Soutěž má být vyhlášena 6. dubna 2022, přičemž žádosti o poskytnutí dotace bude možné podávat od 7. dubna 2022 do 1. června 2022. Soutěž je určena i pro velké podniky. Celkovou alokaci soutěže ještě neznáme, nicméně maximální výše podpory na jeden projekt je stanovena na 50 mil. Kč s tím, že intenzita podpory bude až 80 %. Podpora bude směřovat na provozní náklady.

Předpokladem pro její poskytnutí je uplatnitelnost výsledků projektu v nových přístupech, technologických postupech a službách, které povedou k posílení společenských a ekonomických přínosů v dopravním sektoru.

Uchazeči musí zároveň splnit alespoň jeden z následujících specifických cílů: udržitelná doprava, bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura, přístupná a interoperabilní doprava, automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.

Soutěž je zaměřena na celý dopravní systém a všechny druhy dopravy, tedy na dopravu pozemní, vodní i leteckou, včetně veškerých typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.

Dokončení projektu nejpozději v prosinci 2026. Délka řešení projektu nesmí přesáhnout 48 měsíců. TA ČR upozorňuje, že podmínkou vyhlášení soutěže je ukončení rozpočtového provizoria.

Zdroj: danovky.cz

Rubrika DOTAČNÍ PROGRAMY PRO APLIKOVANÝ VÝZKUM A TRANSFER TECHNOLOGIÍ nabízí pravidelně aktualizovaný přehled domácích i evropských dotačních výzev a programů souvisejících s aplikovaným výzkumem a vývojem a s uplatňováním výsledků výzkumu v praxi. Naleznete zde i odkazy na již existující platformy výzkumných organizací a podniků umožňující zahájení nových spoluprací a transfer znalostí.