Rubriky
Úspěchy

CNG – technologie ÚCHP, co předběhla dobu

Bioplyn a jeho zpracování je jednou z důležitých oblastí výzkumu. Získat kvalitní CNG z odpadu je rozhodně skvělá příležitost, o které ještě hodně uslyšíme (a víc si o ní můžete přečíst zde). Na to, jak se tato technologie dostávala do praxe jsme se zeptali jejího vynálezce Dr. Pavla Izáka z Ústavu chemických procesů AV ČR:

Jak obtížné je transferovat výsledky výzkumu v oboru, ve kterém pracujete?

Transfer vědeckého výsledku z laboratoře do praxe je velmi složitý proces a je to běh na dlouhou trať. Potřebujete k tomu především profesionální tým kolem sebe, ale také velkou dávku štěstí. A proč to vše podstoupit? Pokud by tento postup byl převeden ve větším měřítku do praxe, znamenal by snadnou cestu k získávání kvalitního paliva CNG a snížila by se naše závislost na dodávkách ropy a zemního plynu ze zahraničí.

Jak byste krátce glosoval, příběh, jehož jste byl přímým účastníkem? Co Vám dal?

Dal mi hodně zajímavých zkušeností v oblasti transferu technologií, o které jsem neměl předtím ani zdání.

Hlavně mi ovšem ukázal, jak neúměrné dotace dokážou pokřivit trh. Díky v minulosti přemrštěné podpoře solární elektřiny je složité získat podporu na čištění surového bioplynu na CNG. Bohužel, bez dotací nejsme konkurenceschopní s dotovanou elektřinou! A s tím celý náš transfer stojí a padá.

Na čem pracujete nyní?

Nyní se v naší skupině věnujeme separaci racemických směsí na získávání čistých enantiomerů, které jsou důležité pro čistá a bezpečná léčiva. Zabývám se i čištěním odpadních plynů. A zajímá mě také čištění vody, což je věc pro budoucnost nepostradatelná.

Pavel Izák získal v roce 2014 ocenění Česká hlava v kategorii Cena společnosti Kapsch za technické vědy.

Rubriky
Úspěchy

Hemagel – z laboratoře ÚMCH na pulty lékáren

Ke světovým úspěchům vědců z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR (ÚMCH) patří bezesporu vývoj hydrogelů a jejich uplatnění v podobě přípravku Hemagel ®. Objev způsobu výroby měkkých kontaktních čoček právě z hydrogelu přinesl prof. Otto Wichterlemu, zakladateli ústavu, celosvětové uznání.

Studiem hydrogelů a dalšími možnostmi jejich uplatnění se dlouhodobě zabýval i organický chemik Ing. Jiří Labský, CSc. Společně s kolegy Ing. J. Vacíkem, CSc. a MUDr. P. Hoškem stáli za objevem hydrogelu s protizánětlivým účinkem, který dal vzniknout unikátnímu léčivému přípravku pro snadnější hojení ran s obchodním názvem Hemagel ®.

Výjimečnost Hemagelu ® je dána jeho schopností vázat reaktivní kyslíkové radikály a současně zajistit mokré hojení rány, což umožnilo zcela nový způsob léčby chronických i akutních poranění a zkrácení doby hojení.
Cesta výsledku výzkumu k lidem však nebývá přímočará a Hemagel ® není výjimkou.

Dlouhá cesta

Spolupracovníci Otty Wichterleho Ing. Labský a Ing. Vacík se začali zabývat výzkumem hydrogelů pro kontaktní čočky již v 60. let minulého století. V 80. letech se jejich výzkum zaměřil na vývoj nových materiálů, které by umožnily výrobu měkkých kontaktních čoček pro ochranu oka před UV zářením. Výsledky výzkumu ukázaly, že spojení hydrogelů s lapači volných kyslíkových radikálů nejen ochrání oko před UV zářením, ale navíc i urychluje hojení poškozeného oka.

Postupně upravili výchozí hydrogel tak, že napomohl urychlení hojení i akutních a chronických ran. V roce 1997 oba vědci završili svůj dlouhodobý výzkum podáním patentové přihlášky.
V roce 2004 byl autorům na základě této přihlášky udělen patent CZ293419 s názvem Přípravek k prevenci a hojení zánětlivých onemocnění. Následně ústav patentoval vynález i v USA, Kanadě, Japonsku a ve státech Evropské unie.

Po udělení patentu ÚMCH potřeboval najít vhodného průmyslového partnera pro výrobu nového přípravku. V případě Hemagelu ® mířila nabídka spolupráce především k domácím firmám.

V roce 2003 licenci k patentu Hemagel ® získala česká společnost Chemopharma. Přípravek vyráběla pod obchodním názvem Spofagel. Firma však v roce 2005 skončila v úpadku. Naštěstí díky správně nastaveným smluvním podmínkám mohla být licence následně nabídnuta dalším zájemcům.

Nová licenční smlouva byla uzavřena v roce 2006 a nabyvatelem práv se stala česká společnost WAKE spol. s r.o. V roce 2014 pak přistoupila jako další nabyvatel licence společnost VH Pharma a.s.

Spolupráce pro výrobu

Nejdříve byla uzavřena opční smlouva na dobu 6 měsíců. Během tohoto období se zaměstnanci firmy pod vedením vědců z ÚMCH seznamovali s procesem přípravy aktivního hydrogelu v laboratorních podmínkách a zároveň probíhala jednání o podmínkách spolupráce.

Následoval podpis exkluzivní licenční smlouvy, která udělila společnosti výlučné právo na výrobu a prodej Hemagelu ® ve všech zemích, v nichž je na základě patentu zajištěna právní ochrana.

Současně odstartoval proces převádění výsledku výzkumu do výrobní praxe. Vědci, kteří měli bohaté zkušenosti se syntézou přípravku v laboratorních podmínkách, se aktivně zapojili a pomáhali průmyslovému partnerovi nalézt cesty, jak převést postupy používané pro výrobu několika gramů přípravku na postupy vhodné pro výrobu desítek kilogramů. Jejich společným úsilím se během zhruba jednoho roku podařilo vyvinout a optimalizovat technologické postupy, které zajistily reprodukovatelnou výrobu přípravku a otevřely tak jeho cestu ke spotřebitelům.

Spolupráci vědců s průmyslovým partnerem komentuje pan Ing. Bohumil Hána, předseda představenstva společnosti VH Pharma a.s.: „Pro naši společnost je inovativnost vyráběných přípravků základem a výrazným benefitem. Zároveň ale musí být výroba realizovatelná v průmyslovém prostředí při zachování efektivity. Transfer z laboratorního prostředí do průmyslové výroby je vždy velmi komplikovaný a nákladný, nicméně s podporou a zkušeností pracovníků ÚMCH se nám doposud vždy podařil zrealizovat. Výsledkem je potom výroba bezpečných a velmi funkčních přípravků, jejichž jedinečnost jim pomáhá rychleji se etablovat na tomto hyperkonkurečním trhu“.

„Je hezké dělat základní výzkum, ale když pak vidíte, že to, co vymyslíte a přivedete do výroby, v praxi funguje, máte úplně jiný pocit“, říká vedoucí oddělení Řízených makromolekulárních syntéz Ing. Zdeňka Sedláková, CSc., která převedení výsledku do výroby zajišťovala a dodává: „U nových případů bohatě využíváme zkušeností z uvádění Hemagelu ® na trh. Šablonovité řešení však v případě transferu výsledků neuplatníte, co případ to originál.“

Jedním přípravkem nekončíme

Vědci z ÚMCH ve spolupráci s VH Pharma a.s. i nadále pokračují ve vývoji nových forem tohoto komerčně úspěšného výrobku. Ústav je vlastníkem dalších dvou patentů na nové přípravky pro prevenci a hojení zánětlivých onemocnění. Nabyvatelem licencí je společnost VH Pharma a.s. V současnosti probíhají preklinická a klinická testování těchto nových výrobků. Po jejich ukončení (když vše dobře dopadne) budou přípravky postoupeny registraci SÚKL a posléze uvedeny výrobcem na trh.

Hemagel ® se dnes prodává ve 30 zemích světa. Doufejme, že i nové přípravky si získají své místo na trhu nejen v České republice, ale i ve světě.