Školící program: Transferářem snadno a rychle

Získejte přehled v oboru, ve kterém jsme doma, v oboru uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Program obsahuje 6 modulů a je určen pro všechny pracovníky začínající v transferu, kteří se chtějí rychle zorientovat v prostředí TZT. Moduly nabízejí základní orientaci v tématech přímo souvisejících s uplatněním výsledků výzkumu v praxi a de facto pomáhají sjednotit přístup k práci transferových oddělení v rámci AV ČR.

Aktuálně vypsané kurzy najdete v našem Kalendáři akcí. Pro více informací o jednotlivých kurzech kontaktujte Barboru Jedličkovou.

Úvod do problematiky transferu znalostí (a technologií) od motivace různých hráčů, přes typy výsledků vznikajících ve vědeckém prostředí, až po nastavení interního prostředí podporujícího uplatňování výsledků v praxi. Podíváme se, s čím se můžeme setkat v praxi, a vyhodnotíme, který z modelů by pro nás mohl být nejvhodnější. Pobavíme se o tom, jaké typy výsledků se v našem prostředí vyskytují. Jak a v jaké formě se do praxe mohou dostat, a jak s nimi začít pracovat tak, aby se do praxe skutečně měly šanci dostat.

Témata:

 • Motivace různých skupin pro transfer znalostí – zasazení do širšího kontextu
 • Zadání pro práci transferového oddělení
 • Zahájení procesu transferu znalostí – identifikace a evidence výsledků vhodných pro praxi

Cíle:

 • Rozšíření pohledu na důvody pro aplikaci výsledků výzkumu v praxi, vhled do vnímání různých cílových skupin
 • Specifikace zadání pro vlastní práci v transferu a pro interní transferové oddělení
 • Identifikace motivačních nástrojů pro tvůrčí pracovníky

V závěrečné práci je formulována motivace pro transfer buď pro celé pracoviště, nebo pro konkrétní případ.
Osou závěrečné práce je pak vybraný vhodný výsledek pro uplatnění v praxi, popsán způsob jeho identifikace a procesní evidence.

Budeme pracovat s konkrétními příklady výsledků výzkumné práce a budeme vyhodnocovat, jestli jsou vhodné pro transfer do praxe. Jak jsou zralé dle stupnice TRL? Kdo k nim má práva? Jakou formu uplatnění bychom chtěli? Čeho chceme dosáhnout? A bude to trh chtít? Ukážeme si praktické a dostupné nástroje, které nám tuto práci zjednoduší, naučíme se sestavit základní průzkum trhu. Upozorníme na okamžiky, kdy stojí za to říct si o pomoc či podporu odborníka a řekneme si, kde ho najít.

Témata:

 • Myšlenková mapa transferu znalostí a technologií
 • Vyhodnocení zralosti a aplikačního potenciálu výsledku

Co si účastník odnese:

 • Získá orientaci v profesích a odbornostech, které proces transferu vyžaduje. Ví, kdy je potřebuje, kde je najde a umí je využít.
 • Odnáší a umí používat praktické pomůcky pro vyhodnocení zralosti reálného výsledku a naplánování dalšího postupu transferu do praxe.

V závěrečné práci je sestaven základní průzkum trhu pro zvolenou technologii. Umí sestavit rychlý vlastní průzkum trhu pro vybraný výsledek. Jsou popsány použité metody vyhodnocení aplikačního potenciálu.

Jakým způsobem lze chránit výsledky vědy a výzkumu, kdy dává smysl volit konkrétní způsob a jaká jsou úskalí procesu zajištění ochrany? Jak se připravit na jednání s patentovým zástupcem a k čemu všemu může být užitečná patentová rešerše? Podíváme se na specifika jednotlivých typů možné ochrany, výhody, nevýhody i rizika a omezení. Naučíme se základy vyhledávacích přístupů v patentových databází podle toho, co v nich potřebujeme najít. Zamyslíme se nad tím, kdy je vhodné výsledek utajovat, kdy pracujeme s autorskými právy a kdy se v procesu transferu vyplatí nezapomenout na ochranné známky.

Témata:

 • Strategie ochrany výsledku – autorská a související práva, průmyslová práva, utajování
 • Předpatentová příprava
 • Patentové rešerše

Co si účastník odnese:

 • Ví nebo umí zjistit, jaká práva patří k výsledků, se kterými pracuje.
 • Zná strukturu patentového dokumentu, umí se v něm zorientovat a chápe potenciál obsažených informací.
 • Má základní představu o průběhu patentového řízení a ví, kdy se má obrátit na patentového zástupce, kdy využije rešeršéra a co si má pro jednání s nimi připravit.
 • Dokáže pracovat s časovou osou a výhodami jednotlivých druhů ochrany výsledku a jejich kombinacemi a má představu o dosahu vybraných práv.

Závěrečná práce obsahuje zpracovanou analýzu souvisejících práv k vybranému výsledku, základní rešerši odpovídajícího typu a strategickou rozvahu o možnostech a souvislostech různého typu ochrany vybraného výsledku.

Kdy dává smysl uvažovat o založení nové firmy, která bude využívat výsledky výzkumu v praxi? Kdy mluvíme o licenčních smlouvách a licenčních ujednáních? Základem workshopu je orientace v problematice licenčních smluv jednak z hlediska platného práva, jednak s ohledem na mezinárodní praxi. V rámci kurzu je představen termsheet licenční smlouvy tvořící její základní osnovu. Vedle toho se účastníkům přiblíží alternativní způsoby určování licenční odměny a specifika zakládání spin-off společností.

Témata:

 • Licencování duševního vlastnictví a znalostí pracoviště do aplikační sféry
 • Zakládání spin-off společností, možnosti financování

Co si účastník odnese:

 • Získá přehled o stavebních kamenech licenční smlouvy.
 • Naučí se sestavit a kalkulovat licenční odměnu.
 • Vyjasní si specifika licence do spin-off společnosti.

Pro závěrečnou práci zpracuje termsheet licenční smlouvy/návrh licenčních ujednání pro uplatnění zvoleného výsledku a kalkulaci licenční odměny.

Nejčastější forma transferu znalostí u vědeckých výsledků, které ještě nejsou zralé pro licencování, je spolupráce s průmyslovým nebo aplikačním partnerem. Souvisí s tím celý balíček smluvních typů, sjednané podmínky zasahují do celé řady oblastí – od způsobu financování až po vyjasnění práv spolupracujících subjektů. Licenční ujednání k background a foreground a utajování informací jsou běžnou součástí. Proti tomu stojí zdánlivě v protikladu přístup open acces. Jak se zorientovat v pravidlech a nalézat vyváženou cestu vhodnou pro konkrétní výsledek nebo projekt je úkol pro závěrečnou část cyklu tréninků pro transferáře působící v prostředí AV ČR.

Témata:

 • Spolupráce s podniky a aplikační sférou
 • Zpřístupňování infrastruktur uživatelům
 • Dva zdánlivé protipóly v přístupu k publikování výsledků – otevřít nebo utajit?

Co si účastník odnese:

 • S využitím předchozích poznatků je připraven na vyjednávání podmínek spolupráce s průmyslem a zná, jaké smlouvy se spoluprací souvisejí.
 • Zná úskalí pravidel veřejné podpory a dokáže využít nástroje pro klasifikaci typu interakce s průmyslem.
 • Získává povědomí o jednotlivých součástech Open Science „hnutí“ a problematiku nevnímají jako problém, ale spíše jako příležitost.

V závěrečné práci, je-li to relevantní, uvádí ideální podmínky jako přípravu pro vyjednávání o spolupráci s průmyslem, identifikuje kritické faktory pro klasifikaci s ohledem na pravidla veřejné podpory

Řekneme si, proč máme v souvislosti s výsledky vědy uvažovat taky o marketingu. Ukážeme si, jaké nástroje a metody můžeme využít k vytvoření plánu uplatnění v praxi. Podíváme se krátce také na metody základního ocenění hodnoty výsledku a potřebné finanční souvislosti. Zkusíme definovat cílové skupiny – okruhy zájemců o náš výsledek a sestavíme zaměření obsahu nabídky a prezentací. Prozkoumáme charakter různých zájemců a investorů a jejich „informační“ očekávání a potřeby.

Témata:

 • Plán/strategie uplatnění včetně základních finančních souvislostí
 • Cílové skupiny, marketingové a propagační nástroje

Co si účastník odnese:

 • Naplánuje postup komercializace pro svůj výsledek, vyhodnotí cílové skupiny a nejvhodnější formy uplatnění včetně časového harmonogramu.
 • Přetvoří popis vědeckého výsledku v tržní nabídku při zohlednění jeho cílové skupiny a připraví produktový list k výsledku pro publikaci.
 • Představí reálnému investorovi nabídku svého produktu a jeho byznys plán a obdrží k němu zpětnou vazbu.

V závěrečné práci bude představen plán uplatnění, základní finanční rozvaha a produktový list ke zvolenému výsledku.