Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Dotační služby

Centrum transferu AV ČR poskytuje poradenství, pomáhá se zajištěním navazujícího financování i získáváním kontaktů. Projektoví manažeři a marketéři CETAV vám rádi nabídnou součinnost při komercializaci vašich vědeckých výsledků.

VÝZVA TA ČR SIGMA

CETAV nabízí vědeckým týmům odbornou součinnost při získání projektu Sigma, ověření praktické využitelnosti výsledků výzkumu

 • Termín výzvy: 17.1. 2024
 • Výše projektu až 15 mil. Kč
 • Délka řešení projektu 24 – 48 měsíců

SIGMA (Proof of Concept) je určen pouze pracovištím, jež prokážou existenci fungujícího systému komercializace a zhodnocování výsledků

 

Nabídka

CETAV nabízí pomoc se získáním projektu a to:

 • pomoc při sepsání projektové žádosti, včetně ustavení RPK,
 • integrace pracoviště do současného systému komercializace a zhodnocování výsledků na AV ČR,
 • podpora v oblasti služeb transferu znalostí formou sub-dodavatelské smlouvy.

 

Výkonné aktivity musí zajišťovat oddělení transferu znalostí (CTT). Rozhodovací aktivity musí zajišťovat k tomu zřízená Rada pro komercializaci (RPK).

CETAV dlouhodobě disponuje potřebnými lidskými a odbornými kapacitami a nabízí pracovištím komplexní podporu v oblasti TZT.  V minulosti jsme úspěšně podpořili Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR při získání podpory z předchozího PoC programu TA ČR (GAMA 2 – podprogram 1 – proof-of-concept).

V případě zájmu o spolupráci s CETAV neváhejte zavolat vedoucího oddělení OPT Michala Beluského.

Výzva OP JAK Mezisektorová spolupráce

CETAV nabízí vědeckým týmům odbornou součinnost při podávání žádosti a přímou účast v konsorciu.

 • Termín výzvy: 28.6.2023 až 14.2.2024,
 • Výše projektu 20 mil. – 100 mil. Kč
 • Délka projektu 36 – 66 měsíců

Jedním z hodnotících kritérií výzvy je zapojení pracovníků TZT do projektu, kvalita výzkumných záměrů a aplikační potenciál uplatnění výsledku.

 

Nabídka

CETAV nabízí pomoc se získáním projektu a to:

 • odborníky z oboru TZT, jako členy projektového týmu,
 • přípravu předpolí pro budování spoluprací ústavů a aplikační sféry,
 • TZT konzultace při nastavování VaV záměrů (a la PoC),
 • hodnocení aplikačního potenciálu nebo pomoc s šířením výsledků.

Centrum intenzivně rozvíjí své odborné kapacity a je připraveno navrhnout konkrétní oblasti spolupráce a využít postupy, které pomohou zvýšit aplikovatelnost výsledků.

Mezi hodnotící kritéria patří mj.:

 • zapojení CTT a TT pracovníků
 • aplikační potenciál uplatnění výsledků VaV s aplikační sférou
 • kvalita výzkumných záměrů v mezinárodním srovnání
 • zda jsou cíle projektu SMART
 • kvalita týmu apod.

V případě zájmu o spolupráci s CETAV neváhejte zavolat vedoucí oddělení ORT Kláru Langerovou.

TAČR vyhlásila 4. veřejnou soutěž programu SIGMA zaměřenou na podporu zhodnocování výsledků výzkumu (Název výzvy: „Podpora aktivit „Proof of Concept” ve výzkumných organizacích“). Pracoviště AV ČR mohou získat až 15 mil. Kč na podporu ověření praktické využitelnosti svých výsledků výzkumu. Obdrženou podporu následně pracoviště rozdělí mezi jednotlivé výsledky, resp.  „dílčí projekty“ (na jeden dílčí projekt může být přiděleno až 3 mil. Kč z celkové dotace).

Soutěžní lhůta končí 17.1.2024. Z toho důvodu a v případě vašeho zájmu o spolupráci, prosím kontaktujte co nejdříve Michala Beluského, abychom se domluvili na společném postupu přípravy projektové žádosti.

Řešení projektu je možné zahájit nejprve v červenci 2024 a nejpozději v září 2024, přičemž délka řešení projektu se musí pohybovat v rozmezí 24-48 měsíců. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 15 mil. Kč.

Oproti předchozímu obdobnému programu GAMA je maximální intenzita podpory stanovena na 80% a zbývajících 20 % je tedy nutné dofinancovat z jiných zdrojů. Mezi způsobilé náklady patří osobní náklady včetně stipendií, náklady na subdodávky, ostatní přímé náklady a nepřímé náklady. Podmínkou účasti v soutěži je zveřejnění účetních závěrek.

Příklady nabízených služeb CETAV uvedených v kapitole Nabídka:

 1. Sepsání projektové žádosti:
  1. Zpracování základního návrhu obsahu projektové žádosti, která bude dále přizpůsobena specifikům vašeho ústavu.
  2. Asistence při vyplnění projektové žádosti v ISTA, včetně jejich příloh.
  3. Analýza rizik projektu.
  4. Podpora při účasti a implementace doporučení poskytovatele z povinných workshopů.
 2. Integrace pracoviště do systému TZT AV ČR a to zejména:
  1. CETAV zajistí provázání interních postupů a vnitřních předpisů na strategii AV ČR a zapojí pracoviště do systému podpory TZT AV ČR tak, aby byl zajištěn soulad s principy a postupy vyžadovanými poskytovatelem.
  2. Zajištění fungování Rady pro komercializaci pro váš ústav, a zároveň nalezení vhodných kandidátů pro členství v Radě pro komercializaci.
 3. Podpora v oblasti TZT
  1. Identifikace a oslovování potenciálních uživatelů výsledků dílčích projektů (aplikační a průmysloví partneři).
  2. Pomoc se zajištěním patentové a související ochrany duševního vlastnictví pracoviště.
  3. Pomoc se zakládáním společností typu spin-off.
  4. Analýzy trhu, ocenění duševního vlastnictví a podpora při sestavování marketingové strategie.

V této souvislosti viz zejména dokumenty Strategie transferu znalostí a technologií AV ČR, Východiska pro spin-off, Katalog služeb CETAV a věcný záměr včetně interní směrnice Programu rozvoje aplikace a komercializace AV ČR (PRAK).

 • Oprávněné aktivity

  Povinné aktivity: Aktivita 1. Řízení projektu Aktivita 2. Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou Aktivita 3. Realizace orientovaného výzkumu ve spolupráci se subjekty aplikační sféry

  Volitelné aktivity: Aktivita 4. Příprava společně zpracovaných projektových žádostí se subjekty z aplikační sféry do národních i mezinárodních grantových schémat souvisejících s aktivitami a zaměřením projektu Aktivita 5. Modernizace infrastruktury a pořízení nezbytného vybavení Aktivita 6. Zapojení zástupců aplikační sféry do výuky, včetně vedení studentských prací

 • Projekt lze realizovat po celé ČR, v EU a v zemích HorizonEurope (u aktivit 2,3,4 a 6). Některé části těchto aktivit i mimo EU (konference, sběr vzorků, networking aj.). Aktivitu č. 6 (výuka) u zahr. partnerů lze ale realizovat jen v ČR.
 • Cílové skupiny: pracovníci VO, studenti VŠ, pracovníci aplikačního sektoru, výzkumníci v soukromém sektoru. Z přidělených prostředků nelze financovat již realizované stejné projekty a aktivity jako např. ATTO z OPVVV
 • Povoleno je maximálně 6 členů konsorcia, partnerství vč. žadatele. Min. 1 partner nesmí splňovat definici Rámce (obch. korporace, státní podnik, OSS, USC, ops, spolky, z.ú. atd.)
 • je možný i zahraniční partner.
 • Je nutné si vybrat obory dle RIS a Národní výzkumné a inovační strategie pro intelig. specializaci ČR.
 • ex ante financování. První částka max. 30% způsobilých výdajů projektu.
 • SSČ může podat jen 1 žádost (viz dok Omezení počtu žádostí s přehledem limitů počtu žádostí u všech vvi).
 • způsobilé výdaje: investice – max. 30% rozpočtu, nákup služeb – max. 49%
 • žádají pouze v.v.i,
 • mezi hodnotící kritéria patří mj.:
  • zapojení CTT a TT pracovníků
  • aplikační potenciál uplatnění výsledků VaV s aplikační sférou
  • kvalita výzkumných záměrů v mezinárodním srovnání
  • zda jsou cíle projektu SMART
  • kvalita týmu apod.

Posuzovat se bude i soulad s RIS3 a KET (cíle, mise, strategie), open science principy, rovné příležitosti, gen