Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Dotační programy pro aplikovaný výzkum a transfer technologií

Na tomto místě naleznete aktuální přehled domácích i evropských dotačních výzev a programů souvisejících s aplikovaným výzkumem a vývojem, s uplatňováním výsledků výzkumu v praxi, a také s podporou na výzkum v oblasti pandemie COVID-19. Dále zde naleznete odkazy na námi sledované informační zdroje veřejných i komerčních dotačních programů s uvedením stručného popisu a odkazů, a také aktuality v dané oblasti.

Pokud víte o nějakém dalším podpůrném nástroji či užitečném zdroji informací o výzvách a dotacích, prosím, napište na hruska@ssc.cas.cz a my jej do seznamu zařadíme.

Aktuální informace a užitečné odkazy

Aktuální informace k výzvám

19.1. Tento týden upozorňujeme na sadu nových výzev v programu OP TAK (Spolupráce-klastry, Partnerství znalostního výzkumu, Inovační vouchery a Technologické platformy) podporujících spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi. Za povšimnutí stojí i připravované výzvy agentury TAČR nebo TC Praha výzva ESA Spark funding podporující financování technol.transferu kosmických inovací do pozemních produktů. 

4.11. dnes jsme přidali výzvy v programu EUREKA zaměřené na mezinárodní spolupráci v projektech aplikovaného výzkumu a inovací produktů (elektronika, pokročilá výroba). A dále tzv. výzvy s kaskádovým financováním vyhlašované konsorcii projektů HorizonEurope/2020 a EK. Zajímavé pro start-upy a malé a střední podniky. Více v naší databázi. 

5.10.2022 Upozorňujeme na spuštěný program SIGMA TAČR, kde byla vyhlášena 1. výzva v oblasti aplik. projektů pro řešitele projektů EIC Accelerator „Seal of Excelence“ z r. 2020. Rovněž byla vyhlášena konkrétní podtémata nadcházející výzvy v oblasti SHUV (společenských věd a humanitních oborů). Více v naší databázi.

Informační zdroje k výzvám a grantům

Dotační programy a příležitosti

Národní Dotační příležitosti

OP TAK SIGMA DC1 – podpora komercializace VaVaI+
V PŘÍPRAVĚ!

Podrobnosti

Program navazující na GAMA2, PP2 zaměřený na podporu komercializace průlomových inovačních řešení a růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR.

Výstupem projektu bude studie proveditelnosti v angličtině a posun z TRL5 na TRL6.

Možnost získat speciální nadrámcové hodnocení s možností postoupit do druhého kola EIC Accelerátoru.

Délka projektů 6 až 10 měsíců (s prodloužením).

Podpora

Podpůrné služby typu koučink.

Max. 10 mil. Kč na výzvu.

Max na 1 projekt 780 000 Kč (cca 30 000 € z doporučení z GO-SME).

Výše dotace až 70%.

Poskytovatel

TAČR

Příjemci

Malé a střední či založené podniky.

Termíny výzev

Od 30.3. 2023

DO 14.5.2023

Odkaz

OP TAK – Aplikace
Prodloužený termín!

Podrobnosti

Podpora získávání nových znalostí skrze průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Financuje náklady osobní, na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, na smluvní výzkum, na poradenské služby a režijní a provozní náklady.

Doba realizace max. 48 měsíců.

Realizace v ČR mimo NUTS2 Praha.

Podpora

4 mld.Kč/výzvu

2 – 125 mil. Kč/projekt

Výše dotace: 25 – 85% způs.výdajů

Poskytovatel

MPO

Příjemci

Výzkumné organizace

Podniky

Termíny výzev

Od 15.8.2022 DO 28.2.2023

Odkaz

ESA SPARK Funding

Podrobnosti

Podpora využití kosmických aplikací v produktech pozemního sektoru skrze podniky (start-upy, spin-offy, firmy).

On-line workshop proběhne 1.2.2023.

Podpora

Až 60 000 euro na technologický transfer, vývoj prototypu a uvedení na trh.Technologické centrum Praha, ESA Technology Broker

Poskytovatel

Technologické centrum Praha, ESA Technology Broker

Příjemci

Malé a střední firmy

Start-upy

Výzkumná centra

Univerzity

Termíny výzev

DO 31.3.2023

SIGMA DC2 Začínající výzkumníci

Podrobnosti

Celý název výzvy Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu.

Podpora spolupráce začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe, a to ve všech oblastech aplikovaného výzkumu.

Minim.3členný řešitelský tým.

Délka projektů od 12 do 24 měsíců.

Podpora

230 mil. Kč na výzvu.

Dotace max. 5 mil. Kč na 1 projekt.

Podpora max. 85%.

Poskytovatel

TAČR

Příjemci

Podniky

Výzkumné organizace

Termíny výzev

Od 8.2.2023 DO 5.4.2023

Odkaz

OP TAK Proof-of-concept II
V PŘÍPRAVĚ

Podrobnosti

Aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi.

Podpora

Dotace 200 mil. Kč na výzvu.

Poskytovatel

MPO

Příjemci

Malé a střední podniky

Termíny výzev

Od 1.6.2023 DO 30.9.2023

Odkaz

OP TAK Služby infrastruktury I
V PŘÍPRAVĚ<

Podrobnosti

Rozšíření/výstavba prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení, poskytování inovačních služeb MSP

Podpora

Dotace 1 mld. Kč na výzvu

Poskytovatel

MPO

Příjemci

Malé a střední podniky

Velké podniky

Výzkumné organizace

Municipality

Termíny výzev

2Q 2023

Odkaz

OP TAK Služby infrastruktury – ITI – I
V PŘÍPRAVĚ

Podrobnosti

Rozšíření/výstavba prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení, poskytování inovačních služeb MSP

Podpora

Dotace 1,5 mld. Kč na výzvu

Poskytovatel

MPO

Příjemci

Malé a střední podniky

Velké podniky

Výzkumné organizace

Provozovatelé výzkumné infrastruktury

Termíny výzev

2Q 2023

Odkaz

SIGMA DC4 Seal of Excelence
V PŘÍPRAVĚ

Podrobnosti

Podpora

Poskytovatel

TAČR

Příjemci

Termíny výzev

duben 2023

Odkaz

REND 10 PP1
V PŘÍPRAVĚ

Podrobnosti

Podpora

Poskytovatel

TAČR

Příjemci

Termíny výzev

březen 2023

Odkaz

DOPRAVA 2030
V PŘÍPRAVĚ

Podrobnosti

Podpora

Poskytovatel

TAČR

Příjemci

Termíny výzev

duben 2023

Odkaz

SIGMA DC4 Mezinárodní spolupráce
V PŘÍPRAVĚ

Podrobnosti

Podpora

Poskytovatel

TAČR

Příjemci

Termíny výzev

květen 2023

Odkaz

Prostředí pro život
V PŘÍPRAVĚ

Podrobnosti

Podpora

Poskytovatel

TAČR

Příjemci

Termíny výzev

červen 2023

Odkaz

THÉTA 2
V PŘÍPRAVĚ

Podrobnosti

Podpora

Poskytovatel

TAČR

Příjemci

Termíny výzev

září 2023

Odkaz

Partnerství pro biodiverzitu
V PŘÍPRAVĚ

Podrobnosti

Podpora

Poskytovatel

TAČR

Příjemci

Termíny výzev

září 2023

Odkaz

TREND 11 PP2
V PŘÍPRAVĚ

Podrobnosti

Podpora

Poskytovatel

TAČR

Příjemci

Termíny výzev

říjen 2023

Odkaz

SIGMA DC1 Předaplikační výzkum
V PŘÍPRAVĚ

Podrobnosti

Podpora

Poskytovatel

TAČR

Příjemci

Termíny výzev

listopad 2023

Odkaz

OP TAK Poradenství I

Podrobnosti

Nákup poradenských služeb zaměřených na a) získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl b) zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků

Podpora

80 mil. Kč na výzvu

Poskytovatel

MPO

Příjemci

Termíny výzev

Od 27.3.2023 DO 4.9.2023

Odkaz

OP TAK Spolupráce – klastry

Podrobnosti

Podpora vzniku a rozvoje společných inovačních klastrů mezi podniky a výzkumnými organizacemi.

Podporovaná témata:

A. kolektivní výzkum

B. sdílená infrastruktura

C. rozvoj inovačního klastru

Je dán počet povinných MSP dle úrovně klastru (nezralý, rozvinutý, excelentní).

Povinnost realizace mimo Prahu NUTS2.

Podpora

Dotace na 1 projekt ve výši 1 až 40 mil. Kč.

Podpora pro aktivity:

A – 35-70% způs.výdajů

B – až 50% způs.výdajů

Způs.výdaje:

A-osobní n., služby, režie aj.

B-marketing, propagace, nájem, konference aj.

C-hmotný a nehm.majetek, duševní vlastnictví, stavby, stroje, zařízení, nájem aj.

Poskytovatel

MPO

Příjemci

Malé a střední podniky

Výzkumné organizace

Termíny výzev

Od 16.1.2023 DO 21.4.2023

OP TAK Technologické platformy I

Podrobnosti

Podpora rozvoje inovačních sítí – technologických platforem a spoluprací na inovacích mezi podniky a výzkumnými organizacemi.

Podpořená témata výzvy:

 • Vytvoření Akčního plánu pro digitální a zelenou transformaci průmyslu.
 • Navázání hlubší spolupráce technologických platforem (TP) na evropské úrovni.
 • Koordinace českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizon Europe a dalších evropských programů.

Povinnost realizace mimo Prahu NUTS2.

Podpora

Dotace na 1 projekt min. 0,5 mil. Kč a max. 5 mil. Kč.

Podpora max. 75% způsobilých výdajů.

Způsobilé výdaje:

 • osobní náklady
 • HW a SW
 • služby poradců, expertů a studie
 • semináře, konference.
 • marketing a propagace.
 • nájemné
 • režijní náklady

Režim de minimis.

Poskytovatel

MPO

Příjemci

Malé a střední podniky

Velké podniky

Termíny výzev

Od 16.1.2023 DO 14.4.2023

OP TAK Inovační vouchery II

Podrobnosti

Podpora poradenských, expertních a podpůrných služeb od výzkumných organizací a akredit.laboratoří (měření, testování, diagnostika, certifikace výrobků, zpracování nových technol.postupů, vývoj nového produktu, funkčního vzorku, prototypu, SW, HW, tvorba metod a procesů aj.).

Povinnost realizace mimo Prahu NUTS2.

Podpora

Dotace na 1 projekt min. 50 000. Kč a max. 1 mil. Kč.

Míra podpory:

50 – 75 % z prokázaných způsobilých výdajů:

75 % u výdajů v rozsahu 66 667 – 499 999 Kč

50 % u výdajů v rozsahu 500 000 – 1 999 999 Kč.

Režim de minimis

Poskytovatel

MPO

Příjemci

Malé a střední podniky

Termíny výzev

Od 16.1.2023

DO 1.2.2024

OP TAK Partnerství znalostního transferu

Podrobnosti

Výzva je zaměřena na vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

Konkrétně:

a) zaváděním pokročilých technologií v podniku

b) vývojem/inovacemi nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu

c) zlepšením výrobních a/nebo podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

Povinnost realizace mimo Prahu NUTS2 a zapojení tzv. Asistenta znalostního transferu přímo v podniku. Nutné výběrové řízení.

Podpora

Dotace na 1 projekt od 1 do 8 mil. Kč.

Podpora pro MSP max. 70% a pro výzkumné organizace max. 85%.

 

Způsobilé výdaje:

 • MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál.
 • Znalostní organizace: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím.

Poskytovatel

MPO

Příjemci

Malé a střední podniky (MSP)

Znalostní organizace

Termíny výzev

Od 16.1.

DO 28.4.2023

Výzva č. 2_22_001 Teaming_CZ I

Podrobnosti

Podpora projektů úspěšných ve výzvě Teaming for Excellence (TfE) programu HorizonEurope.

Délka projektů: 24-80 měsíců.

Výzva rozdělena na 2 kola:

První kolo: Subjekty, které podaly žádost do výzvy TfE jako koordinátor projektu a jejichž žádost úspěšně prošla prvním kolem hodnocení.

Druhé kolo: Subjetky, které podaly žádost do výzvy TfE jako koordinátor projektu a jejichž žádost úspěšně prošla druhým kolem výzvy TfE.

Podpora

Investiční výdaje (stavební, přístrojové, hardwarové a další) nutné k modernizaci infrastruktury excelentního výzkumného centra.

Komplementární financování.

2 mld. Kč/výzvu

Poskytovatel

MŠMT

Příjemci

Veřejné vysoké školy; ­

Veřejné výzkumné instituce; ­

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (z. ú., o.p.s., spolek).

Termíny výzev

1. kolo

Od 18.5.2022 DO 17.6.2022

 

2. kolo

Od 1.2.2023

DO 31.5.2023

OP TAK – Inovační vouchery – ochrana práv prům.vlastnictví – výzva I

Podrobnosti

Podporu lze žádat na služby patentových zástupců:

 • zveřejnění přihlášek vynálezů
 • registrace užitných vzorů
 • registrace průmyslových vzorů
 • registrace ochranných známek

Výzva naopak nepodpoří udělení národního a mezinárodního patentu a udržovací poplatky.

Realizace v ČR mimo NUTS2 Praha.

Podpora

50 mil. Kč/výzvu

50 – 500 tis. Kč/projekt

Výše dotace: 75% způs.výdajů

Poskytovatel

MPO

Příjemci

Malé a střední podniky

Organizace pro výzkum a šíření znalostí

Termíny výzev

Od 15.8.2022 

DO 31.12.2023

Středočeské inovační vouchery

Podrobnosti

Podpora projektů výzkumné spolupráce výzkumných institucí z ČR a podniků ze Středoč.kraje

Podpora

4 mil. Kč/výzvu

50 – 500 000 Kč/projekt

Proplácení ex-post

Poskytovatel

Středočeský kraj

Příjemci

Oodniky Středočeského kraje

Termíny výzev

Průběžná

Mezinárodní Dotační příležitosti

Eureka Eurostars 3 – výzva 4.

Podrobnosti

Program podoří aplikovaný výzkum inovativních malých a středních podniků při vývoji nové služby, produktu a/nebo procesu a komercializaci. Podmínkou je mezinárodní projekt a partnerství.

Max. 36 měsíců. Inovace zaměřené na civilní aplikace.

Podpora

Dotace pro MSP max. 50%.

Přesná výše podpory na vyžádání ZDE

Poskytovatel

MŠMT

Eureka

Příjemci

Malé a střední podniky

Termíny výzev

Od 10.2.2023 DO 13.4.2023

QuantERA II Call 2023

Podrobnosti

Mezinárodní výzva zaměřená na aplikovaný a základní výzkum v oblasti kvantových technologií.

Podmínky shodné z programem EPSILON (Podprogram 1 – Znalostní ekonomika).

Minim.3 nezávislí partneři ze 3 zemí. Viz Odkaz.

Podpora

750 000 euro na 1 projekt z ČR. Max výše dotace celkem je bez omezení.

Max.intenzita podpory projektu 85%.

Poskytovatel

TAČR

EK – Horizon2020

Národní plán obnovy

Příjemci

Podniky

Výzkumné organizace

Termíny výzev

Od 26.1.2023 DO 11.5.2023

Výzvy Inovačního fondu EK v oblasti čistých technologií

Podrobnosti

Jednokolová výzva Inovačního fondu Evropské komise zaměřená na dekarbonizaci, vodíkové technologie, středně velké pilotní projekty a výrobu čistých technologií.

29.a 30.11. proběhnou ke všem tématům infodny. Viz odkaz.

Podpora

Všeobecná dekarbonizace – 1 mld. euro/výzvu

Inovativní elektrifikace v průmyslu | Vodík (1 mld. eur/výzvu)

Výroba čistých technologií (0,7 mld. eur/výzvu)

Středně velké pilotní projekty (0,3 mld. eur/výzvu)

Min.rozpočet projektů musí být 7,5 mil. eur

Podpora formou lump sum.

Poskytovatel

Evropská komise

Příjemci

viz text výzvy

Termíny výzev

Od 3.11.2022

DO 16.3.2023

EUREKA Xecs call

Podrobnosti

Výzvy v oblasti kolaborativních inovačních projektů elektronických komponentů a systémů (ECS) a aplikací podporující digitální transformaci.

Aplikačně orientované projekty vyvíjející nové produkty, procesy a služby reflektující poptávku trhu.

Podpora

Dle podmínek národních autorit. Pro více info kontaktujte českého zástupce programu Eureka, tj. Kláru Musilovou z MŠMT Eureka | In your country (eurekanetwork.org)

Poskytovatel

Organizace AENEASEPoSS, a Inside

Příjemci

podniky, výzkumné instituce a univerzity, uživatelské organizace

Termíny výzev

Od 29.9.2022 DO 23.2.2023

Odkaz

EUREKA SMART Call

Podrobnosti

Výzva Eureka klastru SMART pro pokročilou výrobu

Technical domains:

 • Advanced manufacturing processes
 • Smart and adaptive manufacturing systems
 • Digital, virtual and efficient companies
 • Person-machine collaboration
 • Sustainable manufacturing
 • Customer-based manufacturing

Key application areas:

 • Aerospace
 • Automotive
 • Railway
 • Consumer goods
 • Capital goods
 • Industrial components

Podmínkou jsou 2 různí partneři ze 2 různých čl.států Eureka.

Trvání projektu 2 až 3 roky.

Podpora

Dle podmínek národních autorit. Pro více info kontaktujte českého zástupce programu Eureka, tj. Kláru Musilovou z MŠMT Eureka | In your country (eurekanetwork.org)

Poskytovatel

SMART klastr

Příjemci

není specifikováno

Termíny výzev

Od 16.9.2022 DO 3.5.2023

Odkaz

Eureka Open Call for Network Projects Aplications

Podrobnosti

Podpora tvorby projektů a konsorcií se zaměřením na výzkum, vývoj produktu, procesu nebo služby.

Konsorcim musí tvořit min. 2 instituce z min. 2 států Eureka a min. 1 podnik.

Podpora

Max 50% nákladů pro MSP a výzk.organiizace, resp. 30% pro velké podniky nebo 115 000 euro/projekt/1 partner, příp. 150 000 euro/projekt/2 a více partnerů.

Poskytovatel

MŠMT

Příjemci

výzkumné organizace, podniky

Termíny výzev

Od 1.1.2020

DO 31.12.2025

Kaskádové granty HorizonEurope

Podrobnosti

Kaskádové financování je podporou Evropské komise pro třetí strany projektů a větší zapojení start-upů, MSP a mid caps.

Výzvy vyhlašované konsorcii projektů financovaných z programu HorizonEurope (HE). Zaměřené na technologie ve fázi TRL5-6 (prototypy), které hledají validaci, testování či propojení s technologiemi řešenými v projektech HE.

Řídí se pravidly jednotlivých projektů.

Podpora

různé, jednotky až desítky tis. euro/projek

Poskytovatel

Konsorcia projektů financovaných EK (typicky HorizonEurope/2020)

Příjemci

malé a střední podniky

mid-caps

start-upy

Termíny výzev

průběžně