Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Vzdělávání a Profesní rozvoj

Poskytujeme ústavům AV ČR specializované vzdělávání, semináře a workshopy pro vědecké pracovníky, technickohospodářskou správu a pracovníky transferu znalostí. Všechny semináře jsou interaktivní, pracují s menším počtem účastníků a nabízejí trénink v řešení reálných situací na pracovištích AV ČR.

Nenašli jste, co jste hledali a zajímá vás další podpora pro vědce?
Kontaktujte Barboru Jedličkovou.

Eventy pro transferáře

ŠKOLÍCÍ PROGRAM: TRANSFERÁŘEM SNADNO A RYCHLEi

Získejte přehled v oboru, ve kterém jsme doma, v oboru uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Inovovaný program obsahuje 6 modulů a je určen pro všechny pracovníky začínající v transferu, kteří se chtějí rychle zorientovat v prostředí TZT. Moduly nabízejí základní orientaci v tématech přímo souvisejících s uplatněním výsledků výzkumu v praxi a de facto pomáhají sjednotit přístup k práci transferových oddělení v rámci AV ČR.

Aktuálně vypsané kurzy najdete v našem Kalendáři akcí. Pro více informací o jednotlivých kurzech kontaktujte Barboru Jedličkovou.

O čem to bude?

Co si počít s výsledkem vědecké činnosti?  Čemu se věnuje transferové oddělení? Jak správně nastavit činnosti a procesy vaší TTO? Jaké jsou druhy výsledků vědecké činnosti a jak hodnotit jejich potenciál?

Nebo co je to komerční připravenost (Market Readiness) a technologické připravenosti (Technology Readiness)?

Co si odnesete:

 • Porozumíte konceptu transferu znalostí a technologií.
 • Pochopíte, proč je důležité se transferu výsledků věnovat a jakou roli hraje manažer transferu, resp. transferové oddělení.
 • Naučíte se identifikovat jednotlivé typy výsledků včetně jejich technologické připravenosti.

V tomto modulu vám představíme systém práce s transferovými případy v prostředí AV ČR. Pojmenujeme role a hráče relevantní pro realizaci a podporu transferu.  dozvíte se něco o tom, jak správně vyhodnotit aplikační potenciál výsledků Představíme vám metodiky inovační připravenosti. A řekneme si něco o průzkumech trhu a nástrojích, které se k tomu používají.

Co si odnesete:

 • Seznámíte se se způsoby organizace transferu v AV ČR.
 • Osvojíte si základní metody a koncepty používané pro podporu transferu na pracovištích.

Jaké typy výsledků vědecké činnosti mohou představovat/ generovat duševní vlastnictví?  Jak probíhá proces získání průmyslově-právní ochrany, a jaké jsou s tím spojené náklady? Komu práva z duševního vlastnictví náleží   a jaké jsou možnosti jejich vymáhání.? To vše budeme diskutovat a probírat v rámci bloku „Práva k výsledkům“.

Co si odnesete:

 • Naučíte se poznat různé druhy ochrany předmětů duševního vlastnictví, jejich výhody a nevýhody. Umíte vyhodnotit, jaký typ ochrany pro daný výsledek použít.
 • Osvojíte si jednotlivé kroky vedoucí k dosažení ochrany daného výsledku. Získáte i přehled o zdrojích informací, důležitých pro správné rozhodování, které přispějí ke správnému rozhodnutí, jak nakládat s výsledkem.
 • Získáte základní přehled o možnostech vymáhání práv z duševního vlastnictví.

Modul se zaměří na účinnou spolupráci s byznysovou sférou. Ukážete si, jaké bariéry během tohoto procesu mohou vyvstat a jak se s nimi efektivně vypořádat. Podíváte se na druhy smluv užívané ve výzkumu. Neopomenete ani téma licencí a jejich oceňování. Na závěr modulu se seznámíte se softwarem coby výsledkem výzkumu.

Co si odnesete:

 • Porozumíte alternativám uspořádání vztahů mezi spolupracujícím podnikem a pracovištěm.
 • Naučíte se, co jsou to licence, poznáte jejich jednotlivé druhy, a budete vědět, jak je ocenit.

Během přednášek se dozvíte, vše o společnostech spin-off i o tom, jak vznikají? Zaměříme se na schvalovací proces zavedený v AV ČR a na to, jak si podat žádost o založení takové společnosti. Ve druhé části vám zprostředkujeme kvalifikovaný pohled odborníka na investice. Definujete si cílové skupiny – okruhy zájemců o váš výsledek. Ukážete si, jak sestavit obsah nabídky a prezentací. Vysvětlíme vám pravidla elevator pitch, a následně si teorii vyzkoušíte při tvorbě „the perfect pitch“. Ukážeme si, jaké nástroje a metody můžete využít k nalezení partnerů a trhů kde by se dal uplatnit váš výsledek. Porovnáme kvality různých zájemců a investorů a jejich „informační“ očekávání a potřeby.

Co si odnesete:

 • Zorientujete se v pravidlech zakládání spin-off společností.
 • Naučíte se, jak spolupracovat s investory.
 • Zvládnete připravit energický a poutavý elevator pitch.

Proč v souvislosti s výsledky vědy uvažovat také o marketingu? Poslední modul bude hledat odpověď nejen na tuto otázku. Představíme vám databázi technologií a přístrojů a vyzkoušíte si, jak správně napsat produktový list. K přesvědčivému elevator pitch, neodmyslitelně patří prezentační dovednosti. Zopakujeme si zásady prezentace a zkusíme poradit třeba s tím, jak vytvářet čtenářské pasti. Na závěr se zblízka podíváme také na relevantní sociální sítě a povíme si něco o tom, jak je efektivně využít.

Co si odnesete:

 • Naučíte se, jak z popisu vědeckého výsledku zpracovat tržní nabídku zohlednit při tom cílové skupiny a připravit produktový list výsledku.
 • Osvojíte si zásady prezentace před investorem. Budete prezentovat nabídku svého výsledku a obdržíte k němu zpětnou vazbu.

ŠKOLÍCÍ PROGRAM: VĚDCI, NEBOJTE SE TRANSFERU

Vědecká práce je zdrojem unikátního duševního vlastnictví s obrovským aplikačním potenciálem. Pro jeho včasné rozpoznání hrají vědci zcela klíčovou roli.

Připravili jsme pro vás sérii seminářů nabízejících základní orientaci v problematice uplatňování výsledků výzkumu v praxi, které se také říká transfer znalostí a technologií: Co všechno se považuje za duševní vlastnictví a kdo k němu má jaká práva? Jaké mohou být výsledky výzkumu, kritéria, která naznačují jeho aplikační potenciál a co je potřeba udělat proto, aby se výsledek stal produktem, který lze uplatnit na trhu?

Ukážeme vám, jakou roli hrají patentové dokumenty a jak se forma patentu dá využít při právní ochraně výsledku, při jeho uplatnění a v neposlední řadě se zamyslíme nad třemi základními formami, jak dostat výsledek do praxe – spoluprací, nabídkou licence nebo založením nové firmy.

Aktuálně vypsané kurzy najdete v Kalendáři akcí. Pro více informací o jednotlivých kurzech kontaktujte Barboru Jedličkovou.

Vědecká práce má za cíl získávat nové poznatky, znalosti a dovednosti o věcech a procesech. Vytváří nová díla autorská, vznikají nové vynálezy a technická řešení, dochází k objevům, formulacím teorií, ale také k získávání unikátních dovedností. Tvoří se tak soubor explicitních i implicitních znalostí, které mohou mít ohromný aplikační potenciál a specifickou hodnotu. Úvodní seznámení s tím, co může být duševním vlastnictvím a jak se k jeho využití lze postavit je předmětem tohoto setkání.


Téma:
 • Základní pojmy duševního vlastnictví a výsledků VaV
 • Zaměstnanecká díla, podnikové vynálezy
 • Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
 • Doporučení pro nakládání s duševním vlastnictvím – transfer znalostí
 

Patent je skoro jako zaklínadlo v hlavách politiků a úředníků, kteří přemýšlí o transferu znalostí. Počet patentů se používá pro měření inovativnosti a svého času to byl také velmi kladně hodnocený výsledek VaV. Podívejme se na něj však kriticky. Kdy dává smysl volit patent jako formu ochrany duševního vlastnictví. Jaká jsou úskalí procesu zajištění ochrany? Jak se připravit na jednání s patentovým zástupcem a k čemu všemu může být užitečná patentová rešerše – jaké užitečné informace můžeme z patentové literatury získat. Prakticky si vy-zkoušíme, jak se připravit na spolupráci s patentovým zástupcem, aby nás to nestálo moc peněz ani zbytečné časové prostoje.

Téma:
 • Strategie ochrany duševního vlastnictví – patent
 • Patentové řízení
 • Patentový dokument – zdroj užitečných informací
 • Příprava patentových podloh

Výzkumný a tvůrčí pracovník hraje naprosto klíčovou roli ve včasné identifikaci výsledku s aplikačním potenciálem, podobně významná a nenahraditelná je jeho spolupráce při dalším nakládání s výsledkem při přípravě pro aplikační sféru. Pochopení toho, co to aplikační potenciál znamená a jaké jsou kroky k jeho dalšímu posílení, v čem spočívá příprava výsledku pro aplikační sféru je zcela zásadní. Jaké jsou typy výsledků výzkumu a na jaké otázky je dobré si odpovědět je hlavním tématem tohoto semináře.

Téma:
 • Transfer znalostí a technologií – uplatňování výsledků v praxi
 • Typy výsledků výzkumu a jejich identifikace
 • Hodnocení aplikačního potenciálu
 • Strategie uplatnění – sestavení nabídky

Při spolupráci s aplikační sférou může docházet k mnoha různým činnostem. Podíváme se na to, jaké typy spolupráce můžeme navázat z pohledu nedovolené veřejné podpory a jak je prokázat při následných kontrolách a ve výkazech. Povíme si, na co při vyjednávání smlouvy nezapomenout a na co si dát vysloveně pozor. Součástí bude také diskuze o aktuálním vývoji ve vyjednávání vzo-rových typů smluvních ujednání typu tzv. „Lambertových smluv“.

 • Smlouvy o spolupráci ve výzkumu
 • Vzorové smlouvy typu DESCA nebo „Lambert Agreement“
  Utajování informací – NDA, MTA a další
 • Klasifikace ne/hospodářských činností a jejich dokladování

Vědečtí a tvůrčí pracovníci jsou klíčovými osobami při vzniku nových akademických spin-off, jsou to oni, kteří jsou prvními tahouny a na nich leží podstatná část přípravného procesu. Jejich motivace a pochopení problematiky je zásadní pro budoucí úspěch firmy. Soustředíme se proto na to, jak jim v této zodpovědnosti pomoci a ulehčit – jaké nástroje lze využít a kde hledat podporu. Probereme základy typů spin-off a jejich vazeb na pracoviště, pokusíme se vyvrátit zakořeněné mýty a zjistíme, že nutná administrativa není až tak děsivá, jak se může zdát.

 • Co je (nebo může být) akademický spin-off
 • Mýty a pověry
 • Promyšlení byznys plánu
 • Přípravná administrativa
  Zahraniční zkušenosti

Licence je často vnímána jako vrchol a cíl transferu, který si zaslouží oslavu. Počty uzavřených licencí a příjmy z nich se považují za jedno z klíčových hodnotících kritérií úspěšnosti TT. Podíváme se, jaké je za úspěšným licencováním schováno úsilí, kdy dává smysl rozhodnout se pro licencování a kdy raději volit jiné formy transferu. Zorientujeme se v právních náležitostech licenčních smluv a licenčních ujednání. Pobavíme se o způsobech stanovení ceny za licenci a zahrajeme si licenční hru.

 • Licence – kdy, kde a proč?
 • Příprava na vyjednávání o licenci
 • Náležitosti licenční smlouvy, zákonná úprava
 • Odměny z licencí
 • Licenční hra

TRANSFER JAK VYŠITÝ (PŘÍMO VÁM NA MÍRU)

Jako jeden ze specializovaných útvarů nabízíme pracovištím AV ČR možnost rozšířit si vzdělání v oboru uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Máte zájem o speciální program nebo workshop, třeba úzce zaměřený na oblast, kterou se právě zabýváte? Prohlédněte si nabídku našich kurzů na Portálu transferu AV ČR a pokud objevíte téma, o které byste měli zájem, neváhejte se na nás obrátit. Rádi s vámi poptávku probereme a vybraný kurz přizpůsobíme nebo „vytvoříme na míru“ dle vašich přesných požadavků.

Příklady realizovaných kurzů

Finanční rozvaha patří k důležitým součástem celého strategické posuzování každého případu transferu znalostí. Zahrnuje v sobě jak přehled o nákladech již spotřebovaných na vznik a ochranu duševního vlastnictví, tak odhad nákladů a výnosů potřebných k jeho finálnímu uplatnění na trhu. Do strategických úvah je potřeba zahrnout jak stranu původce technického řešení (ústav AV ČR), tak i spolupracující subjekt, který jej bude do praxe uvádět. Na celkovou finanční bilanci má vliv celá řada aspektů – od technologické zralosti konkrétního výsledku, přes typ spolupracujícího partnera až po připravenost/hladovost trhu. Nabízený workshop představuje rychlý přehled těchto aspektů a klade důraz na rozvoj praktických dovedností účastníků při sestavování podkladových kalkulací pro další rozhodování a vyjednávání

Máte zájem o kurz na míru? Kontaktujte Barboru Jedličkovou

Ve výzkumné praxi vzniká celá řada typů autorských děl, se kterými související práva jak samotného autora, resp. autorského kolektivu, tak zaměstnavatele, v mnoha případech i objednatele. Tato díla jsou dále využívána a upravována nejen v dalším výzkumu. Základní orientace v související oblasti práva by proto měla být součástí objemu znalostí výzkumných pracovníků i administrativní podpory vědy.

Nabízený interaktivní workshop představuje minimum autorského práva v souvislostech výzkumné práce, na řešení praktických příkladů seznamuje účastníky s typy autorských děl a možnostmi jejich užití tak, aby byla respektována práva autorů i jejich zaměstnavatelů.

Máte zájem o kurz na míru? Kontaktujte Barboru Jedličkovou.

Výsledky výzkumu mohou často být předmětem práv tzv. duševního vlastnictví a o jejich využití může mít zájem i někdo jiný než výzkumná skupina, která je vytvořila. Jak s takovými výsledky pracovat, jak je ochránit a připravit k dalšímu využití? Jak nastavit vzájemná pravidla při výzkumné spolupráci a komu náleží jaká práva? Na praktických příklade se podíváme na základy vlivu ošetření výsledků ve smlouvách s partnery na možnost jejich budoucího uplatnění v praxi.

Máte zájem o kurz na míru? Kontaktujte Barboru Jedličkovou.

OKNA TRANSFERU DOKOŘÁN

Nenosíme sovy do Atén. Diskusní setkání pracovníků transferu jsou v dynamicky se rozvíjejícím oboru, jakým TZT je, nezbytná. V rámci tohoto programu nabízíme dva formáty akcí určených pro výměnu názorů a zkušeností. Témata setkání volíme dle aktuální situace, ale stranou nenecháváme ani vaše návrhy. Pokud máte zájem se k setkáním připojit jste vítáni.

Přetavit vědecký výsledek do podoby produktu a připravit k němu nabídku není věc úplně triviální. Vyžaduje čas a změnu perspektivy. V praxi významně pomáhá postupné odlaďování jednotlivých částí i s pomocí zpětné vazby od kolegů s nezaujatým pohledem. Proto jsme pro transferáře připravili interaktivní workshop, jehož cílem je naučit se efektivně připravovat nabídky – produktové listy – vašich technologií a přístrojů, a v neposlední řadě potom pracovat v rámci editačního prostředí databáze při vkládání produktových listů do databáze.

Obsah kurzu:
 • Jak z výsledku výzkumu udělat produkt – výsledek viděný jinýma očima
 • Jak vytvořit produktový list – aneb co nabízíme komu
 • Minimum pro editory databáze – krok za krokem

V případě zájmu o workshop nebo více informací, kontaktujte Radku Šmídovou.

Máte na stole nějaký zajímavý případ a ocenili byste brainstorming kolegů transferářů? Přišel z vedení nový požadavek a rádi byste slyšeli více názorů na to, jak ho prakticky uchopit? Řešíte něco poprvé a pomohla by vám doporučení praxe jiných pracovišť? Nebo se chcete prostě jen potkat kolegy oboru a sdílet autentické zážitky transferářské praxe?

Pro všechny tyto příležitosti jsou ideálním místem neformální setkání a diskuze nad aktuálními tématy transferu znalostí a technologií – TT Actual.

Máte zájem se zapojit a využít transferových kruhů? Kontaktujte Kláru Langerovou.

ŠKOLÍCÍ PROGRAM: TRANSFER ZNALOSTÍ V AKADEMICKÉM PROSTŘEDÍ

Transfer znalostí a technologií se v prostředí AV ČR skloňuje už řadu let. Socioekonomická relevance se již stabilně usadila v metodách hodnocení kvality výzkumné práce, politici a poskytovatelé dotací se čím dál více dožadují propojení výzkumu a aplikační praxe. Jak se v tématu zorientovat, co je důležité vědět, na koho se obrátit pro radu a pomoc, kdy a v jakých souvislostech o transferu znalostí uvažovat, na co si dát pozor – otázky, která otevřeme. Úvodní seminář, který pokládá základní kameny transferu znalostí do souvislostí s výzkumnou prací, nabízí rozcestník k dalším prohlubujícím tématům a souvislostem a upozorňuje na princip zodpovědného výzkumu.

Téma:
 • Jak moc zasahuje transfer znalostí do výzkumné praxe?
 • Uplatňování výsledků v praxi.
Cíle:
 • Zamyšlení se vlastními motivacemi k výzkumné práci a smyslem veřejně financovaného výzkumu. Dojde k propojení pravidel účelového financování s běžnou praxí. Seznámí se základními typy souvisejících práv k výsledkům výzkumné práce.
 • Uvědomění si rozmanitosti typů výsledků a výstupů své práce a možností jejich uplatnitelnosti v praxi.
 • Na konkrétních příkladech se účastníci seznámí s pojmem aplikační sféra. Zváží základní typy interakce s aplikační sférou a přiřadí vlastní výsledek k nejvhodnějšímu typu.

Pro více informací o tomto kurzu kontaktujte Barboru Jedličkovou.