Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

ŠKOLÍCÍ PROGRAM: VĚDCI, NEBOJTE SE TRANSFERU

Vědecká práce je zdrojem unikátního duševního vlastnictví s obrovským aplikačním potenciálem. Pro jeho včasné rozpoznání hrají vědci zcela klíčovou roli.

Připravili jsme pro vás sérii seminářů nabízejících základní orientaci v problematice uplatňování výsledků výzkumu v praxi, které se také říká transfer znalostí a technologií: Co všechno se považuje za duševní vlastnictví a kdo k němu má jaká práva? Jaké mohou být výsledky výzkumu, kritéria, která naznačují jeho aplikační potenciál a co je potřeba udělat proto, aby se výsledek stal produktem, který lze uplatnit na trhu?

Ukážeme vám, jakou roli hrají patentové dokumenty a jak se forma patentu dá využít při právní ochraně výsledku, při jeho uplatnění a v neposlední řadě se zamyslíme nad třemi základními formami, jak dostat výsledek do praxe – spoluprací, nabídkou licence nebo založením nové firmy.

Aktuálně vypsané kurzy najdete v Kalendáři akcí. Pro více informací o jednotlivých kurzech kontaktujte Barboru Jedličkovou.

Vědecká práce má za cíl získávat nové poznatky, znalosti a dovednosti o věcech a procesech. Vytváří nová díla autorská, vznikají nové vynálezy a technická řešení, dochází k objevům, formulacím teorií, ale také k získávání unikátních dovedností. Tvoří se tak soubor explicitních i implicitních znalostí, které mohou mít ohromný aplikační potenciál a specifickou hodnotu. Úvodní seznámení s tím, co může být duševním vlastnictvím a jak se k jeho využití lze postavit je předmětem tohoto setkání.


Téma:
 • Základní pojmy duševního vlastnictví a výsledků VaV
 • Zaměstnanecká díla, podnikové vynálezy
 • Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
 • Doporučení pro nakládání s duševním vlastnictvím – transfer znalostí
 

Patent je skoro jako zaklínadlo v hlavách politiků a úředníků, kteří přemýšlí o transferu znalostí. Počet patentů se používá pro měření inovativnosti a svého času to byl také velmi kladně hodnocený výsledek VaV. Podívejme se na něj však kriticky. Kdy dává smysl volit patent jako formu ochrany duševního vlastnictví. Jaká jsou úskalí procesu zajištění ochrany? Jak se připravit na jednání s patentovým zástupcem a k čemu všemu může být užitečná patentová rešerše – jaké užitečné informace můžeme z patentové literatury získat. Prakticky si vy-zkoušíme, jak se připravit na spolupráci s patentovým zástupcem, aby nás to nestálo moc peněz ani zbytečné časové prostoje.

Téma:
 • Strategie ochrany duševního vlastnictví – patent
 • Patentové řízení
 • Patentový dokument – zdroj užitečných informací
 • Příprava patentových podloh

Výzkumný a tvůrčí pracovník hraje naprosto klíčovou roli ve včasné identifikaci výsledku s aplikačním potenciálem, podobně významná a nenahraditelná je jeho spolupráce při dalším nakládání s výsledkem při přípravě pro aplikační sféru. Pochopení toho, co to aplikační potenciál znamená a jaké jsou kroky k jeho dalšímu posílení, v čem spočívá příprava výsledku pro aplikační sféru je zcela zásadní. Jaké jsou typy výsledků výzkumu a na jaké otázky je dobré si odpovědět je hlavním tématem tohoto semináře.

Téma:
 • Transfer znalostí a technologií – uplatňování výsledků v praxi
 • Typy výsledků výzkumu a jejich identifikace
 • Hodnocení aplikačního potenciálu
 • Strategie uplatnění – sestavení nabídky

Při spolupráci s aplikační sférou může docházet k mnoha různým činnostem. Podíváme se na to, jaké typy spolupráce můžeme navázat z pohledu nedovolené veřejné podpory a jak je prokázat při následných kontrolách a ve výkazech. Povíme si, na co při vyjednávání smlouvy nezapomenout a na co si dát vysloveně pozor. Součástí bude také diskuze o aktuálním vývoji ve vyjednávání vzo-rových typů smluvních ujednání typu tzv. „Lambertových smluv“.

 • Smlouvy o spolupráci ve výzkumu
 • Vzorové smlouvy typu DESCA nebo „Lambert Agreement“
  Utajování informací – NDA, MTA a další
 • Klasifikace ne/hospodářských činností a jejich dokladování

Vědečtí a tvůrčí pracovníci jsou klíčovými osobami při vzniku nových akademických spin-off, jsou to oni, kteří jsou prvními tahouny a na nich leží podstatná část přípravného procesu. Jejich motivace a pochopení problematiky je zásadní pro budoucí úspěch firmy. Soustředíme se proto na to, jak jim v této zodpovědnosti pomoci a ulehčit – jaké nástroje lze využít a kde hledat podporu. Probereme základy typů spin-off a jejich vazeb na pracoviště, pokusíme se vyvrátit zakořeněné mýty a zjistíme, že nutná administrativa není až tak děsivá, jak se může zdát.

 • Co je (nebo může být) akademický spin-off
 • Mýty a pověry
 • Promyšlení byznys plánu
 • Přípravná administrativa
  Zahraniční zkušenosti

Licence je často vnímána jako vrchol a cíl transferu, který si zaslouží oslavu. Počty uzavřených licencí a příjmy z nich se považují za jedno z klíčových hodnotících kritérií úspěšnosti TT. Podíváme se, jaké je za úspěšným licencováním schováno úsilí, kdy dává smysl rozhodnout se pro licencování a kdy raději volit jiné formy transferu. Zorientujeme se v právních náležitostech licenčních smluv a licenčních ujednání. Pobavíme se o způsobech stanovení ceny za licenci a zahrajeme si licenční hru.

 • Licence – kdy, kde a proč?
 • Příprava na vyjednávání o licenci
 • Náležitosti licenční smlouvy, zákonná úprava
 • Odměny z licencí
 • Licenční hra