Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Fiala a Langšádlová: Reforma transferu, zapojit se musí všichni

Reforma obsahuje 30 konkrétních legislativních i nelegislativních opatření, která mají za cíl podpořit propojení vědy a byznysu, komercializaci vědeckých výsledků i využití poznatků vědy pro tvorbu veřejných politik. Cílem reformy je, aby se duševní vlastnictví, které vzniká na českých univerzitách a ve výzkumných ústavech, měnilo v hodnotu pro společnost.

Podrobné představení jednotlivých oblastí reformy se konalo na konferenci v Národní technické knihovně. Akce odstartovala řadu dalších aktivit, jež nebudou jen v režii Úřadu vlády ČR. Klíčem k úspěchu je spolupráce všech aktérů. Na konferenci tak byl například prezentován projekt, kterým nastavení transferového ekosystému v ČR podpoří Evropská komise a který by měl být zahájen letos na jaře.
Premiér Petr Fiala v úvodu svého vystoupení zdůraznil, že na cestě ke konkurenceschopnosti nelze spoléhat jen na stát, ale je nutné zapojit všechny součásti inovačního ekosystému – včetně firem a výzkumných institucí.

Klára Langerová

„Premiér Fiala a posléze i ministryně Langšádlová ve svých vystoupeních zdůraznili důležitost propojení vědy a praxe, resp. aktivní snahu posílit ekosystém transferu znalostí. Zaujala mě i zmínka o legislativních úpravách a novém pohledu na roli výzkumných organizací. Snaha o vytvoření transferového investičního fondu ve spolupráci s Evropskou investiční bankou také přináší nové možnosti pro financování perspektivních projektů. Jsem opravdu zvědavá, jak se tato reforma projeví v praxi a jakým způsobem posílí transfer znalostí v naší oblasti.“

Roční příprava reformy transferu znalostí těží podle slov ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové, jež stála v čele příprav, ze zahraničních zkušeností – inspirací pak bylo ukotvení a realizace transferu v západní Evropě, Izraeli a ve Spojených státech.

Jan Mareš

„Reforma má být dokončena do poloviny příštího roku. Přesto z vystoupení obou politiků nebylo zřejmé, jakým způsobem má probíhat – zda bude projednána jako komplexní balíček vládou či se bude jednat o souběh úprav a opatření.“

Rozjíždějící se reforma cílí na dva hlavní rozměry transferu technologií. Cílem první části Science2Business je komerční využití výsledků – z pohledu výzkumné organizace formou prodeje duševního vlastnictví, licence či založení spin-off firmy.

Cílem druhé části Science2Policy je širší propojení vědy a státní správy, tedy účelné využití dosažených výsledků pro tvorbu a zkvalitňování veřejných politik po podporu výzkumných kapacit rezortů.

Klára Langerová

„Premiér Fiala jasně deklaroval, že posilování propojení mezi akademickým světem a soukromým sektorem je klíčovým prvkem vládního programu v této oblasti. Zaujala mě i zmínka o podpoře akademických spin-off firem, což by mohlo být impulsem pro vědecké organizace. Nový transferový investiční fond vypadá jako skvělý nástroj pro financování perspektivních projektů.“

Reforma dále spatřuje jako hybatele změny podnikový sektor, pro nějž je směřování k inovacím podmínkou rozvoje, a cílí tak i na různé formy zejména daňových zvýhodnění pro firmy, které se věnují výzkumu a vývoji.

Jan Mareš

„Velkou pozornost vyvolala probíhající revize Metodiky 2017+ tak, aby lépe zohledňovala aplikovaný výzkum a hodnocení společenské relevance, role zaměstnaneckých akcií a nepříliš šťastný návrh danění. Ministerstva financí stejně jako vytvoření Investičního fondu pro transfer. S ochranou rizikových investic má pomoci EIB, návrh na zřízení fondu byl již projednán vládním Výborem pro strategické investice.“

Transfer jako jedna z priorit rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace
Cílem je rozpočtově posílit nástroje Proof-of-Concept, zejména v rámci programu SIGMA Technologické agentury ČR, příp. pod dalšími poskytovateli, s cílem nastavit jednotný program sdílený mezi více poskytovateli.

Podpůrná opatření

  • Revidovat způsob získávání dat o transferu od výzkumných organizací, upravit Nařízení vlády o sbírce listin evidence výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí.
  • Zdůraznit transfer znalostí v hodnoticích kritériích programů účelové podpory na výzkum, vývoj a inovace.
  • Definovat klíčové technologie a nastavit nástroje podpory výzkumu a vývoje v těchto oblastech.
  • Revidovat existující podporu PCT (Patent Cooperation Treaty) přihlášek z národních zdrojů. Zavést tzv. patent boxy, tedy režim nižšího zdanění příjmů právnických osob plynoucích z licenčních smluv k patentům.
  • Posílit schopnost ministerstev zadávat své výzkumné potřeby skrze síť analytických útvarů a vědeckých poradců. Vytvořit doporučení pro ústřední orgány státní správy s popisem systemizovaného místa vědeckého poradce.
  • Zvýšit efektivitu využívání programu BETA3 Technologické agentury ČR včetně možnosti podpory pro posilování kapacit orgánů veřejné správy. V rámci publicity souhrnně komunikovat nástroje podpory výzkumu pro potřeby veřejné správy.