Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

ŠKOLICÍ PROGRAM: TRANSFERÁŘEM SNADNO A RYCHLEi

Získejte přehled v oboru, ve kterém jsme doma, v oboru uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Inovovaný program obsahuje 5 modulů a je určen pro všechny pracovníky začínající v transferu, kteří se chtějí rychle zorientovat v prostředí TZT. Moduly nabízejí základní orientaci v tématech přímo souvisejících s uplatněním výsledků výzkumu v praxi a de facto pomáhají sjednotit přístup k práci transferových oddělení v rámci AV ČR.

Aktuálně vypsané kurzy najdete v našem Kalendáři akcí. Pro více informací o jednotlivých kurzech kontaktujte Barboru Jedličkovou.

Pochopení procesu transferu znalostí a technologií a návazností. Pojmenování rolí a hráčů relevantních pro realizaci a podporu transferu v ČR a v Akademii věd. Ucelené představení systému podpory a realizace transferu znalostí a technologií v prostředí AV ČR.

Vymezení typů výsledků vědecké činnosti a práce s nimi. Ukázání postupů pro podchycování výsledků vědecké práce s potenciálem uplatnění. Poznání variant a přístupů k uplatňování výsledků v praxi a vyhodnocování jejich připravenosti a potenciálu. Představení konceptu komerční připravenosti (Market Readiness) a technologické připravenosti (Technology Readiness).

Cíle:

Účastníci rozumí konceptu transferu znalostí a technologií. Jsou seznámeni s tím, jak je transfer řešen v AV ČR. Mají znalost hlavních postupů a konceptů pro podporu transferu na svých pracovištích.

Jaké typy výsledků vědecké činnosti mohou představovat duševního vlastnictví a jakým způsobem lze s takovými výsledky nakládat? Jak probíhá celý proces získání průmyslově-právní ochrany, jaké jsou s tím spojené náklady a proč je dobré dělat rešerše? Komu a kdy náleží jaká práva a jaké jsou možnosti vymáhání práv z duševního vlastnictví? To vše a možná ještě o trochu více budeme diskutovat a probírat v rámci bloku „Práva k výsledkům“.

Co si účastník odnese:

 • Zná typy možné ochrany předmětů duševního vlastnictví, jejich výhody a nevýhody, na jejichž základě umí vyhodnotit, jaký typ ochrany pro daný výsledek použít
 • Zná jednotlivé kroky k dosažení ochrany daného výsledku a má přehled o zdrojích informací, které pomohou ke kvalitnímu vyhodnocení o nakládání s výsledkem
 • Má základní přehled o možnostech vymáhání práv z duševního vlastnictví

Kurz se zaměří na licencování a zakládání spin-off jako dvě ze tří preferovaných forem transferu znalostí a technologií v prostředí AV ČR. Účastníkům budou přiblíženy právní souvislosti licence jako smluvního typu a spin-off jako obchodní společnosti založené za účelem využití výsledků VaVaI. V praktické části kurzu budou představeny konkrétní příklady plánů komercializace, včetně business plánů zakládaných spin-off. Součástí kurzu jsou i základy oceňování duševního vlastnictví a představení schvalovacích procesů souvisejících s TZT.

Co si účastník odnese:
 • Rozumí licenci ve VaVaI a jsou schopni ji sjednat
 • Rozumí vztahu licence a institutu technologické spin-off AV ČR
 • Je schopen navrhnout plán komercializace, resp. plán transferu
 • Má představu o schvalovacím procesu a je schopen jím projít

Kurz se zaměří na účinnou spolupráci, resp. smluvní výzkum s podniky jako jednu ze tří preferovaných forem transferu znalostí a technologií v prostředí AV ČR. Vedle toho získají rovněž povědomí o důležitosti ochrany důvěrných informací. V druhé části se účastníci seznámí s instituty pro právní ochranou software a hnutím Open source a následně získají souvisejí povědomí o hnutí Open science.

Co si účastník odnese:
 • Rozumí alternativám pro uspořádáním vztahů mezi spolupracujícím podnikem a pracovištěm
 • Má představu o souvislostech spolupráce a práva veřejné podpory EU

Řekneme si, proč máme v souvislosti s výsledky vědy uvažovat taky o marketingu. Ukážeme si, jaké nástroje a metody můžeme využít k nalezení partnerů a trhů pro využití výsledků v praxi. Podíváme se krátce také na metody sestavování tržních rešerší a potřebné souvislosti. Definujeme cílové skupiny – okruhy zájemců pro náš výsledek a sestavíme zaměření obsahu nabídky a prezentací. Prozkoumáme charakter různých zájemců a investorů a jejich „informační“ očekávání a potřeby

Co si účastník odnese:
 • Dle plánu komercializace pro svůj výsledek, vyhodnotí cílové skupiny a nejvhodnější způsoby jejich oslovení, včetně časového harmonogramu
 • Přetvoří popis vědeckého výsledku v tržní nabídku při zohlednění jeho cílové skupiny a připraví produktový list k výsledku pro publikaci
 • Představí reálnému investorovi nabídku svého produktu a jeho byznys plán a obdrží k němu zpětnou vazbu